Tenester

Her er nokre av tenestene me kan tilby:

Prosjekt – planlegging, organisering og gjennomføring
 • Kan hjelpe til i heile prosessen
 • Turvegprosjekt: grunneigaravtalar, finansiering, spelemiddelsøknadar, rydding av vegetasjon, gjerding, osb.
Skattefunn

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når du skal utvikla ei ny eller betre vare, teneste eller produksjonsprosess

Styrearbeid
 • Solid styreerfaring
Praktiske arbeidsoppdrag
 • Skogrydding
 • Gjerding
 • Turvegprosjekt
 • Andre praktiske oppdrag
Effektivisering for å oppnå betre økonomisk resultat
 • Interne prosessar for å styrka fokuset på drift
 • Utarbeide verktøy til dagleg bruk for oppfølging av drift og økonomi
 • Arbeidsprosessar, arbeidsmetodikkar og intern kultur
 • Lage prognose- og planleggingsverktøy for aktivitetar og ressursbehov
 • Lean-metodikkar. 5S
Økonomioppfølging, budsjett oppfølgingsverktøy, KPI’ar
 • Analyse av drifta
 • Skreddarsy oppfølgingsverktøy for den daglege aktiviteten
 • Kalkyler, driftskontrollar, budsjett, nøkkeltal (KPI’ar), nøkkeltalsoppfølging, etc.
Personal
 • Personalsaker, personaloppfølging
 • Arbeidsavtalar
Mentor
 • Lang erfaring som mentor for leiarar
Arbeidsmiljø, kultur
 • Interne prosessar for å arbeide med arbeidsmiljøet
 • Kulturendring, prosess over tid
 • Internasjonal kultur, erfaringar frå handel med Asia og andre deler av verden
Organisering, struktur
 • Diskusjonspartnar
 • Interne prosessar for å arbeide fram ny organisering og struktur
 • Hjelpe til med å få ny organisasjon til å fungere
Leiarutviklingsprogram, intern opplæring
 • Intern opplæring av leiarar
 • Skreddarsy program
 • Program blir utvikla samarbeid med bedrifta
Kvalitet/HMS
 • HMS – Indre/ytre miljø
 • Kvalitetssystem, kvalitetsrevisjonar