Første halvår 2019: utsiktsrydding, Kubbervik, Tittelsnes Fort

I første halvår 2019 har det vore stor og variert aktivitet. Det har vore ei blanding av eigne prosjekt og mange ulike oppdrag for andre. Prosjekta i regi av Legria har vore: Utsiktsrydding Våge, Skålaskog, Lokna i Sveio.Utsiktsrydding rundt Sveio sentrum – Nordskog og Tittelsnes Fort.Utsiktsrydding i Etne frå Etne sentrum, Osnes og på Sørstranda. I gang med nytt prosjekt i Etne, men dette står nå på vent på grunn av andre oppdrag. For andre: Fjerning av skog Isvik – Trovåg, ny gang og...
Les meir

Rydding av rotvelter på friluftsområdet til Olav Vik Stiftelsen i Etne

Onsdag 19. september var det full storm på Vestlandet, det var restane av den tropiske stormen «Helene» som slo til. Dette viste godt igjen mange stader, ein av dei var ute på Osnes. Etter stormen låg det igjen mange rotvelter med gran og bjørk på friluftsområdet til Olav Vik Stiftelsen, like ved barnehageområdet. Etter at mykje av granskogen var felt tidlegare i år, er trea som står igjen svært utsett for sterk vind. Sidan Legria var i området og heldt på med utsiktsrydding, fekk me også spø...
Les meir

Utsiktsrydding Buavåg – Hovda, Gullstien

Buavåg er ei flott bygd i Sveio, mest kjent som ferjekai i sambandet Buavåg-Langevåg (Bømlo). At det er ein flott plass har ikkje vore så godt å sjå når me har kome køyrande, på grunn av all skogen som har stengt for utsikten. Me såg at her kunne det vera mogeleg å hogga Buavåg fram igjen, og få vist fram den flotte plassen som den verkeleg er. Gullstien er ein del av Nordsjøløypa frå Ryvarden til Buavåg. Stien går gjennom gammalt kulturlandskap på garden Hovda ut til gullgruva, der det blei ...
Les meir

Prosjektarbeid – Himakånå i Nedstrand

Sidan november 2017 har Legria ved Leif Grindheim vore leigd inn som prosjektleiar av Haugaland Vekst/Tysvær kommune. Arbeidet går ut på å arbeida med nødvendig tiltak på Nedstrand, for at Himakånå skal kunne blir ein stor turistdestinasjon og utnytte potensialet som kan ligge her. Sommaren 2017 skjedde det mykje rundt Himakånå i Hinderåvåg. Det starta med innlegg på sosiale kanalar, artiklar i aviser, besøk av NRK og på kort tid var Himakånå kjent langt utover Nedstrand. Besøkstala eksploder...
Les meir

Nesheim, Hovda, Lokna i Sveio

Prosjekt gjennomført februar til juni 2018, ca. 210 mål blei rydda. På Nesheim er det mange krigsminne og restar av ei festning frå krigen. Det er eit flott område og Nordsjøløypa går gjennom her. Som så mange andre plasser, var mange av krigsminna grodd igjen. Dette ynskte me å få gjort noko med. Under 2. verdskrigen bygde den tyske hæren opp tre anlegg ved Bømlafjorden, som skulle forsvare den indre skipsleia mellom Haugesund og innseglinga til Bergen. Eitt av desse ligg på Nesheim mellom E...
Les meir

Utsiktsrydding Lyngholmen – Eltravåg, Sveio

Utsiktsrydding Lyngholm – Eltravåg Prosjektet blei gjennomført i perioden oktober 2017 – februar 2018. Det var store areal som blei rydda, i alt ca. 270 mål. Ryddinga blei gjort langs Lyngholmvegen, Gullvegen og langs Nordsjøløypa. Skildnaden før og etter at det er rydda, er svært stor. Me fekk manga kommentarar frå dei fastbuande, som er svært glade for at arbeidet er blitt gjort. Det var ei eldre dame som meinte at så flott og ope hadde det ikkje vore på 40 år. I ryddeprosjekta prøver me...
Les meir

Rydding langs turvegen til Ryvarden

I Sveio har Legria saman med Havneraas Bygg & Hage, hatt eit ryddeprosjekt ut mot Ryvarden i Sveio nå i haust. Arbeidet er gjort for Odd Eivind Knutsen som eig området langs vegen. Ryddinga har vore for å opna opp landskapet langs vegen, for at det skal vera ei større oppleving for turgåarane. Det er svært mange som brukar vegen og dagleg var det mange som gjekk forbi, medan arbeidet føregjekk. Mange var glade for at ryddinga vart gjort, som så mange andre stader veks landskapet igjen. ...
Les meir

2,1 km med gjerde i Ryvardsmarka i Sveio

Over nokre veker har Legria arbeidd med å setje opp eit 2,1 km langt gjerde i Ryvardsmarka i Sveio. Arbeidet inngår som ein del av eit større prosjekt som har pågått over nokre år, som grunneigarane, Rogaland Landbruksrådgjeving (NLR) og Sveio kommune står bak. Området ligg like sør for Lyngholmsvegen, eit område med kystlandskap, ein del vegetasjon og mykje fjell. Dette betyr også at mange av pålane må stå på fjellgrunn, i tillegg til at gjerdelinja måtte bli rydda først. Gjerdet som blir se...
Les meir

Sal av Etne Jordbruksskulegard

Etne Jordbruksskulegard vart selt 29. mai 2017 av Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU)  til Lars Johan Flatebø for 8,95 millionar. (Sjå også prospektet). I april 2016 vart Leif Grindheim ny styreleiar i Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU) som har vore eigar av Etne Jordbruksskulegard sidan 1993. Næringsstyret i Etne kommune som vel styrerepresentantane, meinte tida var moden for sal av garden og oppfordra det nye styret til gjennomføra eit slikt sal. I lø...
Les meir

Turvegen mellom Ølen og Etne – prosjekt utført av Legria

Turvegen mellom Ølen og Etne har blitt ein stor suksess. Legria har utført det meste av arbeidet med å få laga turvegen, samt nyopprustinga av tyskerbunkersen på Fikse. Leif Grindheim har vore prosjektleiar og medarbeidarane til Legria har utført det meste av det praktiske arbeidet. Det praktiske arbeidet har vore fjerning av skog og kratt, gjerding, rydda inne i bunkersen, I alt har det vore med 8 personar i kortare eller lengre tid på prosjektet. Tre personar, Mateusz Sobieraj, Jon Aarekol og ...
Les meir